საქართველოს ტყის გეოპორტალი არის ერთი ფანჯრის პრინციპზე მომზადებული საინფორმაციო ბაზა, სადაც განთავსებულია ტყესთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია.

გეოპორტალი შემუშავდა იმისათვის, რათა ხელი შეუწყოს მონაცემების სისტემატიზაციას და ოპტიმიზაციას დაინტერესებული მხარეებისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის. გეოპორტალის მეშვეობით ადვილად ხელმისაწვდომია საქართველოს ტყესთან დაკავშირებული ინფორმაცია და სხვადასხვა თემატიკაზე შემუშავებული რუკები. გეოპორტალის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქციაა სატყეო სექტორთან დაკავშირებული გლობალური ცოდნის ადგილობრივ დონეზე გავრცელება.


მეტი სითბო ნაკლები შეშით